top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Διοργανωτής διοργανώνει το παρακάτω περιγραφόμενο ταξίδι και έχει την

ευθύνη της εκτέλεσής του και ο Πελάτης αποδέχεται να συμμετάσχει σ’ αυτό, βάσει των

ακόλουθων όρων, (πληροφορίες πριν την υπογραφή της συμβασης) των Γενικών Όρων

Συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι του Διοργανωτή και του προγράμματος του

συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδιού, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της

σύμβασης αυτής. Ο Πελάτης αγοράζει το ταξίδι αυτό από τον Διοργανωτή, ο οποίος, στην

παρούσα σύμβαση, είναι υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενημέρωση του

Πελάτη μέχρι την αναχώρησή του. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος να παρέχει βοήθεια αν

ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει οποιαδηποτε πρόβλημα ( σύμφωνα με το άρθρο 15 ΠΔ

7/2018). Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των

προβλεπόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην σύμβαση σύμφωνα

με το άρθρο 12 Π.Δ. 7/2018. Ο πελάτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη

συμμόρφωσης την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου ( άρθ. 12 παρ. 2 ΠΔ

7/2018). Εάν συμμετέχουν ασυνόδευτοι ανήλικοι να αναφέρονται πληροφορίες για τον

γονέα ή κηδεμόνα του. Ισχύει το δικαίωμα εκχώρησης του δικαιώματος του ταξιδιώτη το

οποίο απορρέει από την παρούσα σύμβαση σε άλλον ταξιδιώτη. Ο διοργανωτής δεν φέρει

καμία ευθύνη εάν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική του

υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες, διότι είτε για τις

παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης ευθύνεται αποκλειστικά ο

πελάτης είτε για τις παραλείψεις αυτές ευθύνεται αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, ξένο προς

την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση και ο διοργανωτής δεν

μπορούσε να τις προβλέψει ή αποτρέψει. είτε οι παραλείψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα

βία, ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με

όλη την απαιτούμενη επιμέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν. Ο πελάτης δηλώνει ότι

έλαβε γνώση του οργανωμένου ταξιδιού, τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις

κατηγορίες των χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων, τις ημερομηνίες, ώρες και

τόπους αναχώρησης και επιστροφής ως και τα διανυόμενα χιλιόμετρα ημερησίως την τιμή

του, τις διανυκτερεύσεις, το κατάλυμα, τον τύπο, την άδεια λειτουργίας, τη θέση ή την

τουριστική κατηγορία του, τα παρεχόμενα γεύματα και τις λοιπές προσφερόμενες

υπηρεσίες, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο πρόγραμμα, καθώς και

όλους τους όρους συμμετοχής σε αυτό και τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους

 

που ισχύουν όσον αφορά τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις εισόδου (visa), και υπεύθυνα

δηλώνει ότι ανέγνωσε πολύ προσεκτικά, κατανόησε και συναινεί ΡΗΤΑ και

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ και με πλήρη επίγνωση στους συνημμένους Γενικούς Όρους

Συμμετοχής ( ίδετε συνημμένο πληροφορίες πριν από τη σύμβαση). Ο,τιδήποτε αφορά το

συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι, που δεν αναφέρεται στην παρούσα, τα μέρη

παραπέμπουν ρητά στο συνημμένο πρόγραμμα του ταξιδιού. Ο διοργανωτής διατηρεί το

δικαίωμα να μεταβάλλει ακόμα και μετά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης το

οργανωμένο ταξίδι, αρκεί η μεταβολή αυτή να κοινοποιηθεί άμεσα εγγράφως (π.χ. fax,

email, ή δια τηλεφώνου ) στον Πελάτη, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω υπογραφή

τροποποιητικής σύμβασης.

Ο διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει το οργανωμένο ταξίδι είτε όταν δεν

συμπληρώνεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι (20) συμμετεχόντων στο

οργανωμένο ταξίδι προ τουλάχιστον δυο (2) ημερολογιακών ημερών πριν την αναχώρηση

και υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη είτε σε ανωτέρα βία, δηλαδή σε περιστάσεις

που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των

οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν έχει

καταβληθεί. Ο διοργανωτής δηλώνει ότι είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.

2γ ΠΔ 7/2018 , για τους κινδύνους μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης

εκ μέρους του, καθώς και αφερεγγυότητας ή πτώχευσής του.

Η ορισμένη προκαταβολή, θα πρέπει να καταβάλλεται, εντός μία εβδομάδας, από την

κράτηση και την συμμετοχή στο οργανωμένο ταξίδι. Η προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί

πλήρως (100%) με την ακύρωση της κράτησης έως και ένα μήνα πριν την έναρξη του

οργανωμένου ταξιδιού. Από ένα μήνα μέχρι και δύο εβδομάδες πριν το ποσό που έχει

καταβληθεί θα επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού ή για περίπτωση

ακύρωσης από ένα μήνα έως και δεκαπέντε μέρες πριν, επιστρέφεται το 50% ή δύναται

να χρησιμοποιηθεί το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μελλοντική εκδρομή με την

μορφή voucher (δωροεπιταγής).

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του

οργανωμένου ταξιδιού, ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο

οργανωμένο ταξίδι, ενώ ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση καταβολής των

προβλεπόμενων ακυρωτικών. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται το αργότερο δεκαπέντε (15)

εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Ο πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί

γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, στο διοργανωτή κάθε πλημμέλεια κατά την εκτέλεση

της συμβάσεως που διαπιστώνεται από αυτόν.

Σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δίνει στον ταξιδιώτη-

πελάτη τις απαιτούμενες αποδείξεις, εισιτήρια κλπ. Σχετικά με τις προγραμματισμένες

ώρες αναχώρησης καθώς και τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων και

της άφιξης.

bottom of page